رفتن به محتوای اصلی

دانشگاه صنعتی سجاد

اساسنامه

این اساسنامه موقت است و در اولین گردهمایی به تصویب خواهد رسید.


اولین گردهمایی هیأت مؤسس انجمن متشکل از ......... نفر از فارغ التحصیلان و اعضای  هیأت علمی دانشگاه به دعوت هیأت رئیسه دانشگاه در تاریخ ..................... برگزار گردید. با توجه به ضرورت ایجاد و حفظ ارتباط و تبادل تجارب علمی فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد و به منظور شکل بهتر در راستای تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه انجمن مورد تصویب قرار گرفت و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد با رعایت مقررات، اساسنامه زیر تشکیل گردید.

فصل اول- کلیات
ماده ١- نام و تعریف انجمن
۱-۱ نام انجمن عبارت است از انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد که از این پس  ”خانه دانش آموختگان“ نامیده می شود.
۱-۲ انجمن تشکیلاتی است وابسته به دانشگاه که به هیچ یک از احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌های سیاسی و ....... وابستگی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف خود به شرح ذیل فعالیت می کند.
۱-۳ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ٢- محل انجمن
محل انجمن دانشگاه صنعتی سجاد در شهر مشهد است اما در صورت ضرورت و لزوم گسترش واحدها و کمیته‌های تخصصی هیأت امناء می توانند نسبت به ایجاد دفاتر فرعی و واحدهای مربوطه در نقاط دیگر اقدام کنند و مراتب را به اطلاع اعضای انجمن برساند.
ماده ٣- مدت فعالیت
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

فصل دوم- اهداف و وظایف
ماده ٤- هدف
۴-۱ کمک به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی ملی.
۴-۲ ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه.
۴-۳ کوشش برای ارتقاء علمی، فنی و دانش مدیریتی دانش آموختگان علاقه مند.
۴-۴ ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز علمی و اجرائی به منظور آشنا نمودن دانشگاه با مراکز مذکور و قابلیت‌ها و نیازهای علمی و فنی آنها و رفع نیازهای طرفین به کمک این ارتباط.
۴-۵ بهره‌گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاء علمی و فنی دانشگاه.
۴-۶ سازماندهی، جذب و هدایت کمک‌های مردمی و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور دانشگاه.

فصل سوم- شرح وظایف
ماده ٥- شرح وظایف
۵-۱ انتقال نیازهای علمی و فنی بخش‌های مختلف اجرائی کشور به دانشگاه.
۵-۲ ارائه پیشنهادات در خصوص تغییرات لازم در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نیازهای فعلی و آتی جامعه.
۵-۳ برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه‌حل‌های مناسب.
۵-۴ آشنا نمودن دانشجویان و اساتید با محیط‌های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره‌های کارآموزی مناسب برای دانشجویان.
۵-۵ مشارکت دادن اساتید در شوراها یا کمیته‌های فنی یا هیأت مدیره‌های مراکزصنعتی، علمی، پژوهشی و ....
۵-۶ انجام پروژه‌های مشترک علمی و فنی بین دانشگاه و بخش‌های اجرائی کشور.
۵-۷ تلاش در برگزاری دوره‌هایی برای ادامه تحصیل یا ارتقاء علمی فارغ التحصیلان بصورت رسمی یا غیر‌رسمی از طریق دانشگاه و با همکاری بخش‌های اجرائی کشور.
۵-۸ ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده فارغ التحصیلان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه (مانند کتابخانه، کامپیوتر، آزمایشگاه‌ها، نظرات کارشناسانه اساتید).
۵-۹ امکان استفاده اساتید و دانشجویان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخش‌های ذیربط.
۵-۱۰ تأسیس مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با اهداف انجمن.
۵-۱۱ کمک در جذب فارغ التحصیلان دانشگاه در بخش‌های مناسب علمی، صنعتی، فنی و اجرائی کشور.
۵-۱۲ تلاش برای تحکیم روابط فیمابین فارغ التحصیلان از طریق ایجاد باشگاه، فعالیت‌های ورزشی، تشکیل اردو، گردهمایی و مانند آن.
۵-۱۳ ایجاد ارتباط با سایر کانون‌ها، مؤسسات و انجمن‌های علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف انجمن.
۵-۱۴ سازماندهی لازم برای جذب کمک‌های مردمی و واحدهای صنعتی و اقتصادی و هدایت آنها برای پیشبرد امور دانشگاه و انجمن.
۵-۱۵ انتشار بولتن و خبرنامه انجمن در جهت تحقق اهداف و ایفاء وظایف آن.

فصل چهارم- عضویت
ماده ٦- شرایط عضویت
۶-۱ عضویت اصلی
اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند می توانند متقاضی عضویت در انجمن شوند:
- داشتن مدرک تحصیلی از دانشگاه صنعتی سجاد.
۶-۲ عضویت افتخاری
عضویت افتخاری انجمن به پیشنهاد یکی از اعضاء و تصویب هیأت اجرائی میسر می باشد. اعضاء افتخاری می توانند در کلیه فعالیت‌های انجمن بجز عضویت در هیأت امناء و هیأت اجرائی مشارکت داشته باشند.

فصل پنجم- ارکان
ماده ٧- ارکان
- هیأت امناء
- هیأت اجرائی
- دبیرکل
- کمیته‌های تخصصی
- بازرسان

ماده ٨- هیأت امناء
پس از تصویب اساسنامه، اعضاء هیأت امناء از بین اعضاء هیأت مؤسس و یا دیگر اشخاص حائز شرایط عضویت انجمن به تعداد ۱۰۱ نفر عضو اصلی و ۲۰ نفر به عنوان عضو علی البدل بشرح زیر و برای مدت سه سال تعیین می گردند.
۸-۱ رئیس دانشگاه عضو و ریاست هیأت امناء را عهده دار است.
۸-۲ هیأت مؤسس ۶۰ نفر را با رأی مخفی انتخاب می کند. به ترتیب آراء ۵۰ نفر اول عضو اصلی و ۱۰ نفر را بعنوان عضو علی البدل تعیین می کند.
۸-۳ شش ماه قبل از پایان هر دوره ، هیأت امناء، ۳۰ نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتخابی هیأت امناء را برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس ۳۰ نفر از میان اعضای انجمن به عنوان اعضای جدید هیأت امناء انتخاب می نماید. از ۳۰ نفر جدید حائز بیشترین آراء به عنوان عضو اصلی و ۱۰ نفر به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهند شد. رئیس دانشگاه نیز ۳۰ نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتصابی هیأت امناء را برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس آن ۳۰ نفر جدید را به عنوان اعضای اصلی ( ۲۰ نفر)، اعضای علی البدل جدید ( ۱۰ نفر) انتخاب و معرفی می نماید.
تبصره: اعضای هیأت امناء می بایست شرایط ذیل را داشته باشند:
- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی.
- نداشتن سوء پیشینه کیفری.
-  دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه مربوط.
۸-۴ جلسات هیأت امناء با حضور حداقل ۱/۲ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر مطلق آراء معتبر است.
تبصره: برای تغییر و تصویب مفاد اساسنامه ، آراء مثبت ۲/۳ اعضاء حاضر لازم است.
۸-۵ هیأت امناء به دعوت کتبی رئیس هیأت امناء و یا به درخواست دبیرکل یا هیأت اجرائی و یا بازرسان و در هر صورت حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ٩- وظایف هیأت امناء
۹-۱ استماع گزارش هیأت اجرایی و بازرسان در خصوص فعالیت‌های انجام شده و بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه انجمن.
۹-۲ تغییر و مفاد اساسنامه.
۹-۳ عزل و نصب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی و بازرسان.
۹-۴ تصویب بودجه و اساسنامه.
۹-۵ تصویب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی.

ماده ١٠ - هیأت اجرائی
۱۰-۱ به منظور احراز سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن و تحقق اهداف آن هیأتی بنام هیأت اجرائی تشکیل می گردد. هیأت اجرائی دارای ۱۱ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل است. ۱۱ نفر اصلی از فارغ التحصیلان  خواهند بود.
هیأت امناء در اولین نشست خود اعضاء اصلی و علی‌البدل را برای مدت سه سال انتخاب می‌نمایند. انتخاب مجدد اعضاء بلا مانع است.
هیأت اجرائی در اولین جلسه خود که ظرف مدت دو هفته بعد از انتخاب هیأت اجرائی تشکیل می گردد. از بین اعضاء اصلی هیأت اجرائی یک نفر را بعنوان دبیر کل و یک نفر را بعنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
۱۰-۲ جلسات هیأت اجرائی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. اعضاء علی البدل در کلیه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی عضو علی‌البدل حاضر صاحب رأی می باشد. جلسات هیأت به دعوت دبیرکل یا بنا به تقاضای حداقل ۳ نفر از اعضاء اصلی تشکیل می گردد.
تبصره: برای عزل دبیرکل انجمن رأی حداقل ۶ نفر از اعضاء هیأت اجرائی لازم است.

ماده ١١ - وظایف و اختیارات هیأت اجرائی
۱۱-۱ اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب هیأت امناء و انجام کلیه امور مربوط به انجمن در جهت تحقق اهداف آن.
۱۱-۲ تدوین سیاست‌های کلی انجمن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امناء جهت تصویب آن.
۱۱-۳ تهیه و تصویب سایر آئین‌نامه‌ها.
۱۱-۴ تعیین اعضاء کمیته‌های تخصصی و تشکیل این کمیته‌ها و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۱-۵ نظارت بر مجموع فعالیت‌ها که بنام انجمن انجام می شود از جمله برگزاری سمینارها، میزگردها و جلسات سخنرانی در چهار چوب اهداف و سیاست‌های انجمن.
۱۱-۶ بررسی و تأیید پیشنهادات دبیرکل در خصوص خط مشی برنامه و بودجه سالانه، ترازنامه مالی، گزارش عملکرد تأسیس دفاتر فرعی جهت ارائه به هیأت امناء.
۱۱-۷ تصویب ضوابط مربوط به قبول هدایا و کمک‌های بلاعوض.
۱۱-۸ تصویب تشکیلات اجرائی انجمن در چهارچوب اساسنامه.
۱۱-۹ تصویب میزان حق عضویت اعضاء.
۱۱-۱۰ عزل و نصب دبیرکل.

ماده ١٢- دبیرکل
دبیرکل مجری مصوبات هیأت اجرائی و بالاترین مقام اجرائی انجمن و مسئول حسن انجام کلیه امور و هدایت فعالیت‌ها و حفظ حقوق و منافع انجمن بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب آن می باشد.
شرح وظایف دبیرکل:
۱۲-۱ مسئولیت ایجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کلیه اشخاص حقیقی و مراجع رسمی، دولتی و غیر دولتی.
۱۲-۲ نمایندگی انجمن در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر.
۱۲-۳ ارجاع دعاوی و حق صلح با تصویب هیأت اجرائی.
۱۲-۴ پیشنهاد سیاست، خط مشی، برنامه و بودجه سالانه، ارائه گزارش‌های عملکرد، ترازنامه، پیشنهاد تأسیس دفاتر فرعی و آئین‌نامه‌های مورد نیاز به هیأت اجرائی جهت اقدام لازم.
۱۲-۵ تهیه تشکیلات مناسب و پیشنهاد آن به هیأت اجرائی به منظور تصویب.
۱۲-۶ تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه‌ها و بودجه مصوب.
۱۲-۷ انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت اجرائی.
۱۲-۸ دبیرکل می تواند بخشی از اختیارات خود را در چهارچوب آئین‌نامه‌های مصوب به غیر تفویض کند.
۱۲-۹ دبیرکل می تواند از بین اعضای هیأت اجرائی فردی را بنام قائم مقام خود تعیین نماید.

ماده ١٣ - کمیته‌های تخصصی
۱۳-۱ به منظور پیشبرد اهداف انجمن در زمینه‌های تخصصی کمیته‌هائی تشکیل خواهد شد. ارکان و شرح وظایف کمیته‌های فوق الذکر با پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت اجرائی خواهد بود.
۱۳-۲ برای استفاده از اعضاء هیأت علمی دانشگاه در کمیته‌های تخصصی موافقت رئیس دانشگاه لازم است.

ماده ١٤- بازرسان انجمن
۱۴-۱ انجمن دارای دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) است که بوسیله هیأت امناء برای مدت یک سال جهت نظارت بر کلیه امور ( انجمن) انتخاب می شوند . انتخاب مجدد هر یک از بازرسان در هر زمان بلامانع است.
۱۴-۲ وظایف و مسئولیت‌های بازرسان بشرح زیر است:
رسیدگی به ترازنامه و سایر گزارش‌های مالی، تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هیأت اجرائی و دبیرکل. گزارش‌های مذکور می بایست ۱۵ روز قبل از اجلاس هیأت امناء در اختیار آن هیأت قرار گیرد.
۱۴-۳ بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز در انجمن مراجعه و کسب اطلاع نمایند به گونه‌ای که در امور اجرائی انجمن وقفه ای ایجاد نگردد.

ماده ١٥ - خزانه دار
خزانه دار انجمن مسئول امور مالی و حفظ و نگهداری اموال و موجودی‌های نقدی و دریافت حق عضویت از اعضاء انجمن و نیز قبول کمک‌های مالی و اعانات بلاعوض و سایر عطایایی است که از طرف اشخاص و یا مؤسسات به انجمن پرداخت می گردد. وظایف خزانه‌دار و حدود مسئولیت‌هایش از طرف هیأت اجرائی تعیین خواهد شد.

ماده ١٦ - سایر موارد
۱۶-۱ انحلال انجمن با تصویب حداقل ۲/۳ کل اعضاء هیأت امناء تحقق می یابد.
۱۶-۲ در صورت انحلال، کمیته‌ای توسط هیأت امناء انتخاب می‌شود.این هیأت زیر نظر رئیس دانشگاه نسبت به تسویه اموال انجمن اقدام خواهد کرد . کلیه اموال انجمن با احتساب بدهی‌ها در اختیارات دانشگاه قرار می گیرد.

ماده ١٧ - مشخصات اساسنامه
این اساسنامه در ۵ فصل و ۱۷ ماده و ۶۴ بند و ۳ تبصره در گردهمایی اعضای هیأت مؤسس فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد در تاریخ ...................در محل ............... به تصویب رسیده است.